|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận Bình Tân
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 5.640 hồ sơ
Đã giải quyết: 4.854 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 463 hồ sơ
85%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 343 hồ sơ
97%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
1111 729 884 774 397 334 164 150 109 127 66 9
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ