|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận Bình Thạnh
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 1.845 hồ sơ
Đã giải quyết: 1.360 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 200 hồ sơ
99%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 285 hồ sơ
99%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
174 hồ sơ
Đã giải quyết
157 hồ sơ
179 143 201 189 199 284 4 0 1 1 1 1
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ