|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Huyện Củ Chi
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 306 hồ sơ
Đã giải quyết: 125 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 5 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 75 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
0 7 23 7 5 75 0 2 5 1 0 0
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ