|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Huyện Hóc Môn
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 7.155 hồ sơ
Đã giải quyết: 4.967 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 1.111 hồ sơ
75%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 1.134 hồ sơ
63%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
889 hồ sơ
Đã giải quyết
432 hồ sơ
212 677 798 838 725 99 278 226 273 409
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ