|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 1
 
 
Năm 2018
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Đúng hạn
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 4.275 hồ sơ
Đã giải quyết: 4.114 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 361 hồ sơ
99%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 245 hồ sơ
98%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
395 449 329 108 359 241 2 4 26 3 2 4
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ