|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 1
 
 
Năm 2018
Đã tiếp nhận: 2.484 hồ sơ
Đã giải quyết: 2.358 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
128 46 449 379 0 14 5 1
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ