|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 1
 
 
Năm 2019
Đã tiếp nhận: 410 hồ sơ
Đã giải quyết: 432 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 432 hồ sơ
99%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
180 379 429 15 22 3
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ