|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 1
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 2.564 hồ sơ
Đã giải quyết: 2.474 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 385 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 343 hồ sơ
97%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
317 hồ sơ
Đã giải quyết
282 hồ sơ
339 299 426 367 385 335 13 2 9 9 0 8
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ