|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 10
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 1.409 hồ sơ
Đã giải quyết: 347 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 1 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 1 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
122 hồ sơ
Đã giải quyết
1 hồ sơ
264 149 331 229 221 85 12 5 32 88 33 33
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ