|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 11
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 1.517 hồ sơ
Đã giải quyết: 1.638 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 232 hồ sơ
95%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 464 hồ sơ
95%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
14 hồ sơ
Đã giải quyết
10 hồ sơ
254 127 249 285 241 484 45 6 34 46 26 36
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ