|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 12
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 529 hồ sơ
Đã giải quyết: 266 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 11 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
229 hồ sơ
Đã giải quyết
187 hồ sơ
47 21 11 0 0 0
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ