|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 2
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 519 hồ sơ
Đã giải quyết: 201 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 78 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 21 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
61 hồ sơ
Đã giải quyết
8 hồ sơ
0 0 35 59 78 21 0 0 0 0 0 0
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ