|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 2
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 5 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
48 hồ sơ
Đã giải quyết
5 hồ sơ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ