|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 2
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 342 hồ sơ
Đã giải quyết: 151 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 35 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 59 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
105 hồ sơ
Đã giải quyết
57 hồ sơ
0 0 0 0 35 59 0 0 0 0 0 0
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ