|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 4
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 47 hồ sơ
Đã giải quyết: 57 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 1 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
4 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
120 73 168 102 135 122 0 0 0 0 0 0
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ