|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 7
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 2.610 hồ sơ
Đã giải quyết: 3.114 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 554 hồ sơ
96%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 514 hồ sơ
96%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
315 hồ sơ
Đã giải quyết
351 hồ sơ
428 321 765 582 681 647 30 54 8 6 28 22
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ