|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 9
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 3.949 hồ sơ
Đã giải quyết: 3.569 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 549 hồ sơ
18%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 658 hồ sơ
64%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
398 hồ sơ
Đã giải quyết
365 hồ sơ
426 117 388 232 102 426 89 45 314 386 447 232
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ