|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở giao thông vận tải
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 24.300 hồ sơ
Đã giải quyết: 21.203 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 3.435 hồ sơ
97%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 3.443 hồ sơ
97%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
2.875 hồ sơ
Đã giải quyết
2.700 hồ sơ
2924 1888 3275 3218 3356 3358 90 92 98 40 79 85
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ