|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở giao thông vận tải
 
 
Năm 2018
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Đúng hạn
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 42.743 hồ sơ
Đã giải quyết: 39.271 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 3.728 hồ sơ
98%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 2.143 hồ sơ
98%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
3559 3993 3371 3710 3689 2112 61 89 38 76 39 31
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ