|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở Xây dựng
 
 
Năm 2018
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Đúng hạn
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 8.652 hồ sơ
Đã giải quyết: 8.536 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 674 hồ sơ
87%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 141 hồ sơ
89%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
829 712 488 683 1047 227 198 186 123 226 152 50
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ