|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở Xây dựng
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 4.861 hồ sơ
Đã giải quyết: 5.502 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 1.166 hồ sơ
96%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 1.747 hồ sơ
99%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
212 hồ sơ
Đã giải quyết
212 hồ sơ
482 437 549 357 1130 1782 93 113 263 87 52 63
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ