|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận Tân Bình
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 16.274 hồ sơ
Đã giải quyết: 15.753 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 3.846 hồ sơ
96%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 3.260 hồ sơ
93%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
139 hồ sơ
Đã giải quyết
131 hồ sơ
2202 3250 3635 2186 4833 4308 321 99 84 88 156 316
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ