|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận Tân Bình
 
 
Năm 2018
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Đúng hạn
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 34.467 hồ sơ
Đã giải quyết: 31.975 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 2.484 hồ sơ
88%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 1.687 hồ sơ
91%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
4025 4234 3049 4376 2843 1973 257 189 383 697 320 151
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ