|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 10
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 1.731 hồ sơ
Đã giải quyết: 352 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 1 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 5 hồ sơ
80%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
86 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
331 229 221 85 1 4 32 88 33 33 0 1
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ