|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 10
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 1.879 hồ sơ
Đã giải quyết: 371 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
74 hồ sơ
Đã giải quyết
19 hồ sơ
221 85 1 4 0 0 33 33 0 1 0 0
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ