|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận 10
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 1.084 hồ sơ
Đã giải quyết: 345 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 32 hồ sơ
71%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 14 hồ sơ
57%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
160 hồ sơ
Đã giải quyết
1 hồ sơ
278 194 264 149 331 229 59 22 12 5 32 88
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ